10-02-2020, 15:37, LAATSTE UPDATE: 18-02-2020

Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal

Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal heeft in de eerste maand van het nieuwe beleggingsjaar een rendement gerealiseerd van -0,8%.

Mix Fondsen Neutraal belegt voornamelijk via de door Hof Hoorneman beheerde beleggingsfondsen in aandelen en obligaties van bedrijven die na zorgvuldige analyse zijn geselecteerd. Het rendement is een afspiegeling van de rendementen van de fondsen waarin het fonds belegd is.

De verdeling per ultimo januaridecember was als volgt:

Beleggingsfonds Weging
Hof Hoorneman Obligatie Fonds

43,3%

Hof Hoorneman Global Fund

25,8%

Hof Hoorneman Phoenix Fund

5,5%

Hof Hoorneman Real Estate Value Fund

2,7%

Hof Hoorneman Value Fund

6,8%

Hof Hoorneman China Value Fund

4,0%

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund

2,6%

Hof Hoorneman European Value Fund

2,4%

Hof Hoorneman Income Fund

2,4%

Liquide middelen

4,4%

Het neutrale profiel komt tot uiting in een gebalanceerde weging van het Hof Hoorneman Obligatie Fonds enerzijds en fondsen met een groter opwaarts potentieel en een hoger risicoprofiel anderzijds.

Voor een toelichting op de rendementen van de beleggingsfondsen waarin door Mix Fondsen Neutraal wordt belegd verwijzen wij u door naar het verslag van de beheerder over deze maand op de desbetreffende fondspagina.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.