10-02-2020, 15:39, LAATSTE UPDATE: 18-02-2020

Hof Hoorneman Mix Fondsen Offensief

Hof Hoorneman Mix Fondsen Offensief heeft in de eerste maand van het nieuwe beleggingsjaar een rendement gerealiseerd van -1,7%.

Mix Fondsen Offensief belegt voornamelijk via de door Hof Hoorneman beheerde beleggingsfondsen in aandelen en obligaties van bedrijven die na zorgvuldige analyse zijn geselecteerd. Het rendement is een afspiegeling van de rendementen van de fondsen waarin het fonds belegd is.

De verdeling per ultimo januari was als volgt:

Beleggingsfonds Weging
Hof Hoorneman Global Fund

43,9%

Hof Hoorneman Obligatie Fonds

11,8%

Hof Hoorneman Value Fund

11,1%

Hof Hoorneman Phoenix Fund

8,5%

Hof Hoorneman China Value Fund

6,5%

Hof Hoorneman Real Estate Value Fund

4,4%

Hof Hoorneman European Value Fund 

4,2%

Hof Hoorneman Income Fund

4,0%

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund

3,8%

Liquide middelen

1,7%

Het offensieve profiel komt tot uiting in de relatief lage weging van het Hof Hoorneman Obligatie Fonds en een hogere weging van fondsen met een groter opwaarts potentieel en een hoger risicoprofiel.

Voor een toelichting op de rendementen van de beleggingsfondsen waarin door Mix Fondsen Offensief wordt belegd verwijzen wij u door naar het verslag van de beheerder over deze maand op de desbetreffende fondspagina.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.